Záruční podmínky

1. Váš stroj byl vyroben pod přísnou kontrolou kvality. Pokud se však na stroji během záruční doby vyskytne zřejmá vada materiálu, konstrukce, nebo zpracování, za kterou odpovídá prodávající, bude bezplatně odstraněna.

2. Obsahem záruky je odpovědnost za to, že daný stroj v době převzetí a po dobu záruční doby je ve shodě s kupní smlouvou, tzn. že má, a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené technickými podmínkami a normami závaznými pro výrobce, popřípadě, že stroj má vlastnosti obvyklé, pokud změna těchto vlastností není přirozeným důsledkem jeho používání nebo způsobené vyšší mocí. Odpovědnost za případné odchylky od uvedených vlastností, tj. za vady, které se na stroji vyskytnou po jeho převzetí v záruční době (rozpor s kupní smlouvou), spočívá především v bezplatné, včasném a řádném odstranění oprávněné reklamované vady v některé z opraven, pověřených prováděním záručním oprav. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi váží podle zvláštních právních předpisů.

3. Pro uplatnění záruky platí:

a) Nárok na uplatnění záruky lze vznést v záruční době u Vašeho prodávajícího dealera, a to bez zbytečných odkladů po zjištění závady.
b) Jste-li např. na cestách a zjistíte-li na stroji závadu, která podle Vašeho úsudku má vliv na bezpečnost jízdy, požádejte nejbližšího autorizovaného dealera značky o pomoc a nepokračujte v jízdě, dokud jím nebude stroj prohlédnut.
c) Oprávněnost záruky posuzuje autorizovaný dealer, popř. tím nejsou dotčena ostatní práva zákazníka.
d) Kupující se zavazuje, že veškeré opravy a úpravy stroje během záruční doby budou prováděny pouze autorizovaným servisem.
e) Při uplatnění nároku ze záruku je třeba předložit nákupní fakturu, záruční knížku, servisní knížku a eventuálně předcházející reklamační listy.

4. Pro předejití vzniku závažnějších závad se předepisuje provedení záručních prohlídek v rozsahu a počtu ujetých kilometrů (moto-hodin), určených poukazy, obsaženými v záruční knížce, servisní knížce eventuálně předepsanými v uživatelské příručce.

5. Záruka u spotřebních dílů jako např. pneumatiky, zapalovací svíčky, žárovky, filtry, akumulátory, brzdové destičky, brzdová a spojková obložení, pojistky, hnací řetězy, řetězová kola, řemeny, pásy a některá těsnění se vztahuje výlučně na výrobní vady, nikoli na jejich opotřebení.

6. Eventuálním převodem stroje na jiného majitele právo na záruku nezaniká, pokud byl distributor včas a úplně o této změně informován.

7. Právo na záruku zaniká, pokud:

a) kupující neuplatní záruku podle bodu 3. a) záručních podmínek, o nedodržením ustanovení bodu 4. záručních podmínek
b) stroj byl zakoupen v prodejně, která nemá oprávnění od distributora
c) se kupující neřádí pokyny pro provoz a údržbu (uživatelskou příručkou a instrukcemi obsaženými v záruční knížce či servisní knížce)
d) stroj nebyl včas nebo vůbec přistaven do servisu Hamletovygumy.cz k pravidelným servisním prohlídkám
e) jsou poškozena výrobní čísla a identifikační značky výrobce na stroji
f) údaje v dokladech neodpovídají příslušným údajům na stroji
g) stroj nebyl používán v obvyklých provozních podmínkám, obvyklým způsobem a k účelům pro které je určen, popř. byl provozován či skladován v nevhodném nebo agresivním prostředí. Obvyklé provozní podmínky vyplývají z bodu 8.

8. Pro uznání záruky musí být splněny následující předpoklady:

a) stroj byl provozován pouze na předepsané palivo a na předepsaná maziva
b) stroj nebyl přetěžován, nebyl provozován na jiných, než veřejných komunikacích podobného charakteru
c) stroj nebyl použit k závodním účelům, na závodním okruhu a na místech, která obvykle nejsou pro jízdu využívána
d) stroj odpovídá schválené standartní specifikaci
e) ve stroji nejsou zamontovány díly, jejichž užití nepovolil výrobce (např. jiné než originální náhradní díly, či příslušenství)
f) na stroji nebyl proveden zásah jiným subjektem než autorizovaným dealerem. o motor nebyl upravován.

9. Záruka se nevztahuje na:

a) přirozené hluky a vibrace motoru, které nemají vliv na funkci, provoz či životnost stroje
b) úkony související s běžnou údržbou, čištěním, či dekarbonizací.
c) škody vzniklé v důsledku nedostatečné péče, nesplněním povinností řidiče,
d) zanedbáváním i zdánlivě bezvýznamných vad, nevhodnou přepravou, uskladnění nebo záběhem, zanedbávání péče o čistotu stroje zejména při a po zimním provozu.
e) škody způsobené přírodními katastrofami, ohněm, odletujícím štěrkem apod. o přirozené provozní opotřebení.
f) poškozená vozidla a škody po havárii či pádu s výjimkou poškození způsobeného prokazatelnou záruční vadou.

10. Náhradní díly pro opravy a maziva opatřuje zásadně příslušná záruční oprava.

11. Vymontovaní součásti, za které byla poskytnuta náhrada, se zpátky nevracejí.

12. V případě neoprávněné reklamace si prodávající vyhrazuje právo na úhradu nákladů spojených s posouzením reklamované vady.