Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Udeľuje týmto výslovný súhlas elektronickému obchodu hamletovygumy.sk, so sídlom

Na Ladech 2308,
Brandýs nad Labem,
IČ: 65385250,
DIČ: CZ7708100158
(Ďalej len "Správca"),

aby v zmysle zákona č.101 / 2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje:
- meno a priezvisko
- názov spoločnosti
- e-mail
- telefónne číslo
- adresa bydliska
- číslo bankového účtu


2. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mail, adresu bydliska a číslo bankového účtu je nutné spracovať na účely marketingu a ponuky tovarov a služieb. Tieto údaje budú Správcom spracované počas 3 (troch) rokov.

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti:

Marek Pšád "HAMLET"
Na Ladech 2308
250 01 Brandýs nad Labem

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj jeho zmluvní partneri.

5. Vezmite, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
- vziať súhlas kedykoľvek späť,
- požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
- požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
- vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
- požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
- v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.